Giấy VTLT (K210 -K240) - vi tính liên tục

Giấy VTLT (K210 -K240) Sản phẩm của tập đoàn giấy Liên Sơn Thùng/1500 tờ